1.Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wykonawcę,również za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem: literki23.pl.

2. Do nawiązania współpracy z Wykonawcą konieczne jest zaznajomienie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego (laptop, komputer, smartphone) wyposażanego w system operacyjny (IOS, Windows pow. XP, Linux, Android) i przeglądarkę internetową (IE, Firefox, Opera itp.).

4. Serwis internetowy działający pod adresem literki23.pl służy prezentacji usług świadczonych przez Renatę Huppert Redakcja Literki23 z siedzibą w Krakowie (30-135) ul. T. Ochlewskiego 1, NIP: 9451852721, zwanej dalej Wykonawcą.

5. Dane kontaktowe Wykonawcy: tel. 603 360 076, email. literki23@pisz.to.

6. Korespondencja jest archiwizowana. Korespondencja jest objęta tajemnicą między stronami. Ujawnienie jest dopuszczalne: za wyraźną zgodą nadawcy i adresata, gdy jest niezbędne dla wykonania Opracowania, gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, gdy jest niezbędne ze względu na przepis prawa powszechnie obowiązującego.

7. Wykonawca świadczy usługi tworzenia opracowań naukowych na zmówienie w tym artykułów naukowych, materiałów edukacyjnych, prac projektowych, prac wzorcowych (dalej jako Opracowania). Usługi są świadczone osobiście przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców.

8. Zamawiane u Wykonawcy Opracowania mają charakter indywidualny, nieprefabrykowany, powstają według specyfikacji zamawiającego.

9. Przedmiot zamówienia, wynagrodzenie, termin wykonania są ustalane przez strony indywidualnie.

10. Do realizacji zamówień stosowane są warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Zmiany postanowień regulaminu w zakresie warunków realizacji zamówienia mogą następować w drodze indywidualnych ustaleń stron. Dla ich ważności konieczne jest zgodne wyrażenie woli obydwu stron co najmniej w formie dokumentowej.

11. Zamawiający winien określić przedmiot zamawianego Opracowania (dziedzinę, temat, oczekiwana objętość, termin wykonania, wymogi formalne i edycyjne.

12. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Opracowania w szczególności z uwagi na: przedmiot opracowania (dziedzinę), termin, oczekiwania cenowe Zamawiającego.

13. Do zawarcia umowy na wykonanie Opracowania dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę w drodze korespondencji elektronicznej.

14. Realizacja zamówienia – o ile inaczej nie ustalono – obejmuje wyszukiwanie materiałów źródłowych, terminowe sporządzenie kompletnego Opracowania w zamówionej formie poprawnej naukowo, redakcyjnie i formalnie, dokonanie dwukrotnej edycji uzasadnionych błędów lub uzupełnień (poprawki), udzielanie w trackie realizacji konsultacji autorskich, przekazanie opracowania w formie pliku elektronicznego (.pdf lub .doc lub .docx lub .rtf lub .odt itp.).

15. Opracowanie jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej Wykonawcy lub Podwykonawcy opracowania, którym jest Autorem Opracowania. Opracowanie jest przedmiotem praw autorskich majątkowych i osobistych. Autor nie przenosi na Zamawiającego praw autorskich majątkowych ani też nie udziela licencji na korzystanie z tych praw.

16. Wykonawca zastrzega, że Opracowanie nie może być używane w celach niezgodnych z prawem w tym z ustawą Kodeks Karny ani z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Zamawiający zobowiązuje się do zgodnego z prawem korzystania z otrzymanego Opracowania. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność prywatnoprawną i publicznoprawną za ewentualnie niezgodne z prawem wykorzystanie Opracowania.

18. Wykonawca zapewnia należytą jakość Opracowania w szczególności jego zgodność z dziedziną i tematyką, odpowiedni poziom merytoryczny, brak wad edycyjnych i formalnych, zdatność do odczytu i zapisu na komputerach wyposażanych w system Windows (pow. XP), Linux, IOS, brak wad prawnych, zdatność do weryfikacji oprogramowaniem antyplagiatowym.

19. Zamawiający jest obowiązany odebrać Opracowanie w terminie 7 dni od przekazania Opracowania. Zamawiający ma prawo dwukrotnego zgłoszenia poprawek. Nie zgłoszenie poprawek oznacza odebranie Opracowania bez wad. Poprawki – o ile są merytorycznie uzasadnione – zostaną wprowadzone przez Wykonawcę w terminie do 21 dni. Po wprowadzeniu poprawek Wykonawca przekaże Opracowanie do odbioru. Zamawiający odbierze Opracowanie w terminie 7 dni.

20. Trzecie lub kolejne zgłoszenie poprawek jest odpłatne. Wynagrodzenie będzie ustalone przez strony indywidualnie.

21. Płatność za Opracowanie jest należna z dołu po odbiorze. Podstawą płatności jest rachunek. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia przekazania rachunku w formie dokumentowej. Płatność jest dokonywana przelewem na wskazany rachunek bankowy. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy.

22. Zamawiający może odmówić odebrania Opracowania wyłącznie w przypadku jego wad istotnych, za które uważa się: niezgodność z dziedziną i tematyką, bardzo niski poziom merytoryczny, rażące wady edycyjne i formalne, niezdatność do odczytu i zapisu na komputerach wyposażanych w system Windows (pow. XP), Linux, IOS, nieusuwalne wady prawne w zakresie autorstwa.

23. Odstąpienie od umowy jest możliwe na zasadach ogólnych z zastosowaniem przepisów właściwych dla umowy o dzieło.

24. Jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, to odstąpienie może być skuteczne wyłącznie co do części niewykonanej. Za część wykonaną Wykonawcy należy się odpowiednie wynagrodzenie.

25. Z uwagi na fakt, że zamówiona rzecz (Opracowanie) ma charakter nieprefabrykowany, jest wykonywana według indywidualnej specyfikacji Zamawiającego i celem zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, Zamawiającemu konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

26. Wykonawca jest zwolniony od dochowania terminu realizacji Opracowania w przypadku: braku niezbędnego współdziałania ze strony Zamawiającego, przyczyn siły wyższej o ile wpływa na możliwość wykonania Opracowania, stanu epidemii o ile wpływa na możliwość wykonania Opracowania, niezawinionych przeszkód natury administracyjnej lub prawnej. W przypadku wystąpienia opisanych przeszkód termin realizacji ulega przedłużeniu na czas trwania przeszkody.
27. Wykonawca nie udziela gwarancji na Opracowanie. Zamawiający jest objęty ochroną z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.

28. Strony będą kontaktować się z użyciem poczty elektronicznej lub telefonu. Na stronie spoczywa obowiązek powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. W przypadku niedopełnienia obowiązku, korespondencję wysłaną na niezaktualizowany adres uważa się za doręczoną.

29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie a dotyczących umowy stron mają zastosowanie przepisy ogólne: ustawa Kodeks Cywilny (umowa o dzieło), ustawa o prawie aktorskim i prawach pokrewnych.

30. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO). Karta informacyjna dot. polityki danych osobowych zostanie Zamawiającemu doręczona pocztą elektroniczną.

31. Wykonawca Renat Huppert Redakcja Literki23 z siedzibą w Krakowie (30-135) ul. T. Ochlewskiego 1, NIP: 9451852721 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkowników tej strony internetowej w zakresie plików „cookies”, Odbiorcą danych są firmy współpracujące z Wykonawcą w zakresie infrastruktury informatycznej. Kontakt z administratorem danych: literki23@pisz.to.

32. Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) w celu umożliwienia użytkownikom strony internetowej korzystania ze stron internetowych zgodnie z ich preferencjami, w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celach statystycznych administratora danych.

33. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie plików „cookies” jest uzasadniony interes administratora danych - wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia. Wykonawca oświadcza, że gromadzenie danych osobowych w postaci plików „cookies” i ich przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, tj. użytkownika stron internetowych, co realizuje przesłanki zawarte w art. 11 ww. rozporządzenia.

34. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych oraz nie będą transferowane poza EOG.

35. Użytkownik serwisu ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.